29. Участници в наказателното производство извън кръга на субектите на процеса.

Извън онези които осъществяват поне една основните процесуални ф-ции в процеса / по ръководство , обвинение и защита / закона предвижда участие и на други лица ,които очевидно не упражняват основна процесуална ф-ция . Тази гр. участници които не осъществяват основна процесуална ф-ция ,обаче съдействат за правилното протичане на процеса и за разкриването на обективната истина в него т.е процеса и без тях не може .,но теза са участници от друг ранг.
Колкото и голямо да е тяхното значение те не са “ двигателите на процеса “ . Става дума за :
1. Свидетели
2. Вещи лица
3. Поемни лица
4. за преводачите
5. тълковници
6. специалисти - технически помощници.

Свидетели - не може без тях . Кой е свидетел ? - Лице което е привлечено в процеса да даде показания за личните му възприятия относно факти и обстоятелства релевантни за предмета на доказване. Свидетел може да бъда само физическо лице тъй като само то може да даде показания, да направи устни изявления. Това само не е достатъчно да бъде едно лице свидетел, то трябва да може да дава достоверни показания / да може правилно да възприема фактите и обстоятелствата / . Ето защо закона изключва от кръга на свидетелите онези лица които са не способни да възприемат поради здравословни причини, поради възрастта им факти и обстоятелства от значение за процеса.
/човек далтонист - не може да възприема правилно цветовете , станало е ПТП с престъпен резултат , далтониста твърди че светофара е жълт , този човек не може да бъде свидетел тъй като не може да разграничава цветовете / .
/ временно вложено здравословно състояние , алкохолно опианение - тези лица се изключват от кръга на свидетелите /
Ако възникне съмнение - установява се с експертиза.
Няма ограничения за възрастта на свидетеля , ако възникне съмнение относно способността за възприемане на фактите - назначава се експертиза.
Правни пречки за използването на лице в процеса:
1.Лице което е участвал в процеса в друго процесуално качество . / обвиняем по делото, прокурора е прекратил обвинението по отношение на него , не може да се ползва за свидетел , освен ако с/у лицето има оправдателна присъда само тогава би могло това лице да участват като свидетел в процеса.
Поемните лица , частния обвинител , гр. ищец –
поемни лица - потенциални свидетели които присъстват на определени следствени действия .
частен обвинител , гр. ищец – те са пострадали от престъплението и могат да се разпитат като свидетели . Пострадалия възниква като фигура , но се разпитва като свидетел .
Защитен свидетел - също както свидетеля , особеното е че се скрива името му и установъчните му данни.
Поемни лица - участници само за част от способите за събиране на доказателства, характерни са като участници само в до съдебното производство . Тези участници са непознати и закона не допуска тези лица в съдебната фаза на процеса.
Действия при които задължително трябва да присъстват поемни лица : оглед , претърсване, изземване , следствен експеримент , разпознаването на лица и предмети.
Ако не присъстват все едно че не е извършено това действие , и не е събран доказателствен материал - направено е правно нищо .

Закона изисква поемните лица да бъдат повече от 1 , 2 и нагоре трябва да бъдат . Законодателя лимитира мин.. брой на поемни лица - поне 2 . , но закона не лимитира максималния брой . Тези поемни лица задължително трябва да присъстват в до съдебното производство - те са свидетели на дейността която се извършва в момента , за престъпление което извършено в миналото. Това законодателя разпорежда за да не се вършат престъпления / злоупотреби / /катастрофа , починали - пребъркват ги, ограбват / .
Поемните лица трябва да бъдат информирани за правата им . Поемните лица не могат да имат друго процесуално качество и да се ползват с добро име. Поемните лица четат протокола , ако имат бележки могат да го отразят ,възразят за пълнотата на протокола.
Поемните лица могат да бъдат разпитани като свидетели за това което се видели .
Вещи лица
Привличат се в процеса поради факта че притежават специални знания в областта на науката, техниката и изкуството .
Условия за привличане
1.Необходимост да се изяснят обстоятелства от областта на науката , техниката изкуството
/ причина за смъртта, вменяем ли е обвиняемия , способен ли е свидетеля да дава достоверни показания - задължително се привлича експерт. /
На ръководно решаващия субект / съда / може да прецени кога да се назначи в.л. , но ако закона задължително изисква това - съда е длъжен да назначи експертиза.
2. Вещото лице да не е участвал в процеса с друго процесуално качество / вкл.. свидетел /
3. Да не е в зависимост от някой субект в процеса / служебна или друга /
4. Вещо лице не може да бъде онзи който е извършил ревизия .
5. Вещото лице се назначава със съответен акт , той не може да се самоконституира като подаде молба. Назначава го контролно решаващия субект / в до съдебно - прокурора с постановление / в съдебно производство - с определение на съда /
6. Вещото лице в срок определен от контролно решаващия орган трябва да предаде заключението си .
Преводач :
НПК предвижда че производството е не само устно но и протича на бълг. език. Има принцип основно начало – равенството на гражданите в наказателното производство , за да се обезпечи този принцип се назначава преводач , ако има лице което не говори бълг.език., или има документ в материалите който трябва да се преведе.
В до съдебно производство преводача се назначава с постановление
В съдебна фаза преводача се назначава с определение
Преводач може да бъде :
1.Лице което знае езика
2.Да не е заинтересован от изхода на делото.
Предупреждава се за отговорността за неверен превод .
Изискванията почти съвпадат с изискванията за вещо лице.

Тълковник
Има подобна ф-ция като преводача , с разликата че той не знае чужд език , но може да разбира движението на устни и тълкува жестовете на глухи и неми лица .
Условията за включване на тълковник са същите както за преводач.

Технически помощник
Участник в процеса който има за задача да изготви веществени доказателствени средства .Става дума за изготвяне на фото снимки , отливки , изземване на следи / дактелоскопни / ,звуко запис , видео запис и др. Сравнен с вещото лице специалиста техн.-.помощник не е необходимо да притежава знания в областта на науката, техниката и изкуството . Но се изискват умения. Тези лица участват непосредствено в извършване на действието , назначават се с съответен акт за придобият това качество , трябва да са безпристрастни, непредубедени и да притежават уменията .