20. Политически права и свободи – обща характеристика, видове.