13. Банкова сметка. Откриване и водене на банкови сметки. Разплащателни сметки.

За съхранение на пари и извършване на плащания банките могат да откриват в левове и във валута банкови сметки. Лице, което желае да открие банкова сметка на свое име или в полза на трето лице, подава в избраната от него банка искане за откриване на сметка, към която се прилагат определени дейности / спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката и т.н. /.
Всяка банка има право да постави изискване за минимален остатък от сметката, както и други условия, при които тя приема да води сметката. Банката не е длъжна да мотивира отказа за откриване на сметка.
След откриване на сметка, банката уведомява писмено титуляра за всяка промяна на наличността по сметката, като предава на неговия представител или му изпраща по пощата извлечение за движението на сметката за деня на промяната. Банките могат да договарят със своите клиенти и реда за уведомяване.
Титулярът на сметката може да се разпорежда със средствата по нея само като прилага стандартни форми на платежните дейности. Той може да плаща, да внася и да тегли пари в брой.
Банката не може да откаже на титуляра да извърши безкасово плащане срещу неговата сметка, стига плащането да е допустимо по действащото законодателство. В случай на невъзможност да плати в срок от три дни, банката е длъжна незабавно да уведоми писмено БНБ и лицето, предявило нареждане или искане за плащане.
Видове банкови сметки:
-Разплащателни сметки – за съхранение на пари;
-Депозитни сметки;
-Сметки на разпоредители с бюджетни средства – за съхранение на пари на разпоредителите с бюджетни средства и пари, отпуснати от бюджета на други лица;
-Спестовни сметки – за съхранение на пари на граждани срещу издаване на лична спестовна книжка;
-Набирателни сметки – за съхранение на пари, предоставени за разпореждане от клиента на негово поделение;
-Акредитивни сметки – за предоставени за разплащане на клиента с трето лице, което има право да получи средствата при изпълнение на условията, поставени при откриване на акредитива;
-Ликвидационни сметки – за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация;
-Особени сметки – за съхранение на пари на лица, за които е открито производство по несъстоятелност.
Банките могат да откриват на клиентите и други видове сметки със специален режим, като съгласуват пред БНБ реда на ползване на парите по тези сметки. При откриване на сметката банката я означава с номер.
Разплащателната сметка е една от най-често използваните сметки в нашата практика. С договорът за РС банката открива сметка на едно лице, чрез която срещу възнаграждение приема и извършва по негово нареждане плащания.
Договорът е формален, а изискването за писмена форма е условно. Този договор има белезите на договор в полза на трето лице, защото той е несамостоятелен договор. Титулярът на сметката ще извършва плащания по тази сметка в полза на трето лице.
Други го оприличават като предварителен договор, защото с него се приема обещанието да се сключи окончателен договор.
Титулярът на сметката дължи на банката възнаграждение, следователно договорът е двустранен, тъй като задълженията по него възникват за двете страни. Основната задача на титуляра е да захрани сметката с пари.
Договорът е реален, защото е сключен, когато по сметката постъпят пари. Ако не се вложат пари, той има характер на предварителен договор. Договорът за разплащателна сметка е договор сключен при общи условия.
Към договорът за РС се прилагат разпоредбите за договор за поръчка, ако от обстоятелствата не следва друго.