12. Банкова касета.

Правната регламентация на договора за банкова касетка се намира в ТЗ /чл.451-454/. Този договор по своята правна характеристика е договор за правилен влог и има за предмет приемане за определен срок срещу възнаграждение пари, ЦК, други вещи и документи.
До съдържанието на касетката достъп има само ползвателят. Всъщност единствено ползвателят разполага с ключ, банката няма право да притежава копие от ключа на касетката, предаден на ползвателя. Банката не може да провери какво има вложено в нея. Най-често това са пари. Страна по договора за банкова касетка може да бъде само банка, небанкова институция не може да бъде страна. Друга страна може да бъде ЮЛ или ФЛ.
Съдържанието на касетката може бъде обявено, така и необявено. Договорът е двустранен и възмезден, тъй като банката е задължена да пази даденото, а задължението на влогодателя е да плати разноските за съхранението.
Съществува забрана за поставяне на предмети, застрашаващи сигурността на касетката и на банката. Банката контролира по подходящ начин спазването на изискването /рентген-дали няма взрив или други подобни материали/. Наред с правото да развали договора при неплащане на уговореното възнаграждение от страна на влогодателя, банката може да поиска отваряне на касетката с участието на нотариус и да упражни вещно право на задържане до заплащане от клиента на дължимите разноски.