10. Банкови сделки – понятие и видове.

В ТЗ се говори за банкова дейност. Банковата дейност е по-широк по предмет институт, защото включва и други операции, които не могат да бъдат квалифицирани като банкови сделки. Всъщност от юридически аспект, правото на банкова дейност се квалифицира като субективно търговско правомощие на банката или небанковата институция. Това правомощие възниква от момента на лицензирането и вписването й в Търговския регистър, като банкови сделки са самите сделки, като възникналият субект може да включва:
Преди да разгледаме отделните видове сделки, трябва да посочим критериите за квалифициране на сделките. Видовете банкови операции се делят на:
-пасивни;
-активни;
-неутрални;
Това разграничаване е необходимо, защото понякога най-добре става ясно, какъв е предметът на банковата дейност.
Пасивните банкови операции са свързани с набирането, привличането на чужди средства, капитали от неограничен кръг трети лица. Те се явяват много важна предпоставка за банките. Типична банкова пасивна операция е договорът за влог. Така се акумулират пари и банката е една пасивна страна в този договор.
Активните банкови операции са свързани с предоставяне за временно ползване на неограничен кръг трети лица на така набраните средства или капитали. Основната форма и най-типична сделка, чийто предмет са активни операции е договорът за банков кредит. Чрез него се предоставят за временно ползване пари, средства на кредитополучателя, а това са активни операции.
Най-много по вид и по брой са неутралните операции. При тях банките не влагат средства за извършването им.
Тук банката се явява един посредник. Типичен пример са безкасовите плащания ,например банково инкасо или банков превод и т.н.