28. Граждански ищец и граждански ответник.

Гражданския ищец и гражданския ответник са субекти на процеса и страни в съдебното производство. Субекти възникващи само в съдебното производство.

Субекти са защото осъществяват основни процесуални ф-ции , гражд. ищец - обвинителна ф-ция , гражданския ответник – ф-ция по защита от гражданския иск.
Характерно е че гр. ответник възниква до толкова до колкото е възникнала фигурата граждански ищец. Ако не встъпи в съд. фаза гр. ищец , по принцип не възниква и фигурата гр. ответник. Прокурора може да предяви гр. иск в наказателния процес в полза на непълнолетни или лица които поради физически или психически недостатъци не могат да защитят своите права и законни интереси.
Кой е гр. ищец – пострадалия от престъплението който е претърпял имуществени или неимуществени вреди . Смисъла за участието на такъв субект в процеса е той да бъде обезщетен за вредите които са му причинени. Съда ще трябва да се произнесе по този граж.иск и да присъди ако са на лице основанията за това съответното обезщетение.
НПК предвижда такава правна възможност , защото това е най евтиния /безплатен / начин за да може някой да бъде обезщетен за вредите които са му причинени . Такса не се дължи ; Защото това е по бързия начин за постигане на целта. В хода на нак. процес се разглежда и една гражданско правна искова претенция и поради тази причина някой наричат гражданския иск в наказ.процес / смесен процес / тъй като освен наказателно правни въпроси се решават и гражданско правни .
Независимо от това че се гр. иск се присъединява към нак. процес, правоотношенията в наказателното производство са си наказателно процесуални правоотношения.
На до съдебното производство - д-вните органи са длъжни да разяснят правата на пострадалия които той има / че има право на гр.-. иск, има право неговия гр.- иск да бъде обезпечен при наличието на предпоставки и основания - разкрит е извършителя на престъплението и в/у имуществото му се налага запор / дв. имущество / и възбрана за недвижимо , реализира се от съда.
Гр. ищец както и частния обвинител може да встъпи в процеса в определен период от развитието на процеса - не може по рано , не може по късно. Този период е онзи период в който възникват страните в наказателния процес / стадия подготвителни действия които извършва съдия докладчика във връзка с насрочването и разглеждането на делото в съдебно заседание/ . Крайния момент в който това може да стане е до началото на съдебното следствие.
За да встъпи в процеса в това качество пострадалия претърпял имуществени или не имуществени вреди , или неговите наследници трябва да подадат молба - устна или писмена/. Пострадалия обикновено се разпитва като свидетел .
Ако подаде писмена молба - трябва да съдържа реквизити / имена , адрес , основания за встъпване като граждански ищец/ за да е редовна . От основанията се вижда причинно следствената връзка м/у извършеното и причинените имуществени или неимуществени вреди. Съда преценява дали са налице предпоставките лицето да встъпи в процеса като граждански ищец.
Права на гражданския ищец
по отношение на общите права няма разлика с другите субекти. : да участва в съдебното производство, да представя доказателства , да иска събирането на такива, да участва в пренията
Относително специфичното му право : да обжалва присъдата на съда но само решението на съда в гражданската му част ./ признава гр. иск за основателен и присъжда обезщетение /
Гр. ищец-може да упълномощи повереник , и той може да се явява като страна в процеса .


Граждански ответник : особености
1.Гр. ответник възниква като субект до колкото в процеса е предявен гр.- иск .
Основани за възникване на гр. ответник е известното правило - Всеки е длъжен да поправи вредите причинил другиму виновно .
Подсъдимия не става граждански ответник, ако гражданския иск е предявен с/у подсъдимия – защото подсъдимия не може да променя гражданското си качество , той е подсъдим и толкова. Може да оспори гр. претенция / исковата молба / .
Гр. ответник - е лице което носи гр.отговорност за чуждо престъпно поведението на друго лице . чл. 59 .................., закона им е вменил да полагат грижи , отговорност за чуждо поведение.
/ авио компания компания - трябва да се грижи за пилотите си , ако пилотите допуснат престъпна грешка, авиокомпанията ще бъде гр. ответник , в наказателния процес - ако пострадал предяви граждански иск /
Гр. ищец ще определи спрямо кого ще насочи гр. иск , дали с/у подсъдимия или с/у авиокомпанията / онзи който носи отговорност за неговото поведение / , а може и с/у двата субекта / подсъдимия и авиокомпанията .
Да се запознае с материалите по делото, да представя доказателства, да участва в производството, да обжалва акта на съда – присъдата в частта в която е признат гр.- иск .-
Гр. ответник може да упълномощи повереник който да участва в процеса.