28. Административнонаказателна отговорност-обща характеристика.

Административната отговорност, наричана административнонаказателна отговорност, е осъществяване на санкции, предвидени за виновно неизпълнение или лошо изпълнение на административноправни задължения. Осъществяването на административната отговорност е наказание, властническа наказателна мярка, израз на държавната наказателна репресия, налагана по административен ред.
Чл. 31 от ЗАНН – „Който не изпълни или наруши законно разпореждане, заповед или наредба на орган на властта, вкл. във връзка със стопанските мероприятия на държавата, се наказва с глоба от 2 до 50 лева”. Цитираното общо правило за административнонаказателна отговорност се прилага само ако специалните административни закони не предвиждат други административни наказания.
Предмет на административнонаказателното право са обществените отношения, свързани с нарушаване на установен административноправен режим, за което се предвижда налагане на административно наказание по предвидения от закона ред. Административнонаказателната отговорност играе важна роля за укрепване и усъвършенстване на законността в областта на държавното управление и спомага за нормалното и резултатно действие на различните административни служби. Тя съдейства за засилване и утвърждаване на държавната, обществената, личната дисциплина, необходима за решаване на всички задачи, за които органите на държавното управление отговарят пряко.
Преди всичко при административното наказване са възприети намалени по размер и различни по вид наказателни санкции (предимно глоба, която не може да надхвърли определен размер). Главната тежест по репримиране на административните нарушения пада върху самата администрация, която извършва основната работа по налагане на наказанията, за разлика от углавното наказване, където наказващ орган може да бъде само съдът.
ЗАНН като основен закон в областта на административното наказание установява общо правило за съдебен контрол върху всички наказателноадминистративни актове – наказателни постановления според чл. 59, ал. 1 от ЗАНН подлежат на обжалване (оспорване) пред съответния районен съд. Допуска се и касационно обжалване и възобновяване на административнонаказателни дела в предвидените от закона случаи.
Налагането на административни наказания се включва в триединното правомощие на администрацията да организира и ръководи, да контролира изпълнението на административноправни задължения и да санкционира при неизпълнение на тези задължения.
Важна особеност на административното наказание е неговата нормативна основа. ЗАНН урежда само общите положения и принципи на административнонаказателното материално право, без да включва в своя нормен състав специални норми, които се отнасят до отделните административни нарушения и наказания – ЗАНН няма специална част, за разлика от НК.
Административната отговорност се базира на няколко принципа:
>> всяко едно административно нарушение и съответстващото му наказание трябва да бъдат установени в правна норма, издадена преди неговото извършване;
>> налаганите санкции трябва да бъдат адекватни на проявената неправда, да съответстват на степента на обществената опасност на деянието, на субективната ангажираност на нарушителя и личното му положение;
>> недопустимо е налагането на повторно наказание за едно и също деяние;
>> административното наказание може да се наложи само заради проявена лична вина при извършване на наказуемото деяние;
>> административната отговорност е израз на временен укор спрямо виновното лице, което не подронва положението му на добър гражданин на обществото, нито пък дава основание да се уронва неговият престиж. Изпълнението на административното наказание заличава всякакви неблагоприятни последици за нарушителя;
Способността и състоянието, които дават възможност на едно лице да съзнава, ръководи и контролира постъпките си и да определя отношението си към изпълнението на административните наказателни норми, се нарича вменяемост. Тя е обусловена от определени физически и психически предпоставки, които дават възможност да се разкрие дължимото от закона поведение на определен субект. Лицата, навършили 18 години, стават административнонаказателно отговорни (чл. 26, ЗАНН). 16-годишните, които разбират свойството и значението на извършваните от тях деяния и могат да се ръководят от постъпките си, също носят отговорност. Ненавършилите 16-годипна възраст, не носят административнонаказателна отговорност. Отговорността е лична, затова не може да се носи от юридически лица (те не са в състояние да проявяват укоримо поведение, обусловено от някаква годност, вменяемост). ЗАНН предвижда и изключения – чл. 83, в предвидените от закон, указ или постановление на МС случаи на юридическите лица може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата при осъществяване на дейността им.
Чужденците също носят административна отговорност. Само при лицата с дипломатически имунитет може да се изключи налагането на административни наказания.