21. Централистичен (ведомствен) контрол

Централистичният административен (ведомствен) контрол се извършва спрямо всички звена на държавната администрация, схващана като обособена управленска система. Тя представлява пирамида от степенно подредени на различни нива органи на изпълнителната власт, които се намират в тясна връзка помежду си и действат в съответните административно-териториални единици на страната. На върха на пирамидата се намира МС, на който пряко са подчинени министрите и ръководителите на ведомствата; в междинната (областна) степен действат областните управители, а в долната част са кметовете и действащите към тях специализирани органи.

МС се намира в положение на суперординация спрямо подчинените му и всяко най-нисше звено – кметове на общини и др. – в положение на субординация спрямо стоящите над тях областни управители. Организационно-функционалните отношения на суперординация, координация и субординация се установяват и между органите на държавно управление (изпълнителната власт), включени в системата на централистичното ведомствено подчинение.

Ведомственият контрол обхваща всички звена и се упражнява по вертикална линия. Централистичният контрол е всеобхватен. Засяга цялата сфера на управленската дейност, която се извършва от подчинените звена; засяга положението и поведението на лицата, които действат в подчинените органи; както и материално-техническата база на органите на държавно управление. Динамичен е контролът върху дейността на звената, които са организирани в системата на централистичното ведомствено подчинение. Извършва се по цялата верига на подчинението, както и вътре във всяко едно звено.

Контролът от по-горните органи е постоянен и непрекъсваем с цел да бъде ефикасен. Той е целенасочен – чрез него се осигурява спазването на целта на закона, другите нормативни актове и най-правилното им прилагане от контролираните органи. Извършването на контрола става обикновено служебно (ex officio) по инициатива на контролиращите органи. Възможно е да бъде извършен и при направени предложения или подадени сигнали, жалби и т.н. В този случай контролът се задвижва чрез сезиране. В специалните правни норми, както и в общите законоположения са предвидени възможностите за сезиране на контролните административни органи. Такива са разпоредбите в глава 8 от АПК.