10. Основни задачи на престъпността.

За характеризиране на престъпността се прибягва до такива нейни показатели като: състояние, структура и динамика.
Състоянието на престъпността е първият неин белег, който срещаме при опознаването на това социално явление. Под състояние на престъпността най-често се разбира общия брой на извършените престъпления и техните извършители, както и размера на причинените от тях вреди за определен период от време и на дадена територия. Състоянието се измерва в абсолютни числа и коефициенти.
Структура на престъпността – разкрива се като „втори план” на престъпността, стоящ зад състоянието т.е. зад външната й страна. Структурата разкрива вътрешния строеж на престъпността, а също и съотношението между съставните й части (отделните видове престъпност). Отделните видове престъпност (користна, насилствена, икономическа, младежка и др.) са структурообразуващи елементи и основните проявни форми на престъпността.
Динамика на престъпността – голяма грешка би било състоянието и структурата на престъпността да се разглеждат като статични нейни качества, те се изменят с развитието на самата престъпност във времето. Динамиката е показател за тенденциите в развитието на престъпността. Тя сочи намаляването, увеличаването или застоя в развитието на престъпността.