5. История на криминологията в България.

За наченки на криминологическа мисъл в България може да се говори след Освобождението – в края на ХІХ в. Тогава излизат статии за престъпността и различни преводи. Д-р Кръстю Раковски (1873-1941г.) – медик по образование, се счита за първият български криминолог, през 1897 г. той защитава докторска дисертация в Париж, която 3 години по-късно е публикувана на български език: „Престъпността, нейните причини и средства за изкореняването й”. За този труд автора получава заслужено признание не само у нас, а и в цяла Европа Д-р Кръстю Раковски обосновава тезата, че престъпността е социално явление и зависи, преди всичко от социалните условия. Той е един от първите критици на теорията на Лонгрозо за „родения престъпник”. Посочените от Лонгрозо принципи се срещат и у хора, които никога не са извършвали престъпление.
В първите десетилетия на ХХ в. по проблемите на престъпността пишат видни български юристи като: проф. Долапчиев, Иван Хаджийски и др. От началото на вт.св.в. до края на 60те години на ХХ в. криминологическата мисъл и дейност у нас е в пълен застой.
С установяване на тоталитарния режим в Б-я на 09.09.1944г. се приема погрешния постулат, че както държавата, така и правото и престъпността са в процес на отмиране. Криминалната статистика става закрита и недостъпна за гражданите, изтъква се, че престъпността непрекъснато намалява, нещата се поставят само в благоприятна светлина. В края 60-те години на миналия век практически се доказва нереалността на перспективата престъпността да намалява закономерно и да отмре и много практикуващи тогава юристи (Боян Станков, Ройдан Айдаров, Байчо Панев, Билярски и др.) започват конкретни криминологически проучвания и изследвания на видовете престъпност във страната.
През 1967 г. е създаден Съвета за криминологически разследвания при Главна прокуратура. През 1968 г. се изгражда Научно-изследователски институт по криминалистика и криминология при МВР, който функционира и до днес. От 1969-70 г. криминологията започва да се преподава в Софийския университет.