2. Методология, принципи и функции на криминологията.

1. Методология и методика на криминологията.
Под методология трябва да разбираме съвкупност от методи, способи на изследване на дадени явления или процеси. Касае е се не за технически способи за изследване, а за система от определени теории, принципи, определящи пътя за изучаване на явлението, процеса и т.н. Съвременната криминология се развива върху стабилна методологическа основа. Като наука криминологията възниква исторически по-късно от много други науки и това е основната причина тя да използва универсални и утвърдени методи от други научни сфери. Т.е. криминологията няма свои собствени методи, а е приспособила вече открити такива, съобразно своите цели и задачи.
По често използвани методи при криминологическите изследвания са:
- социолого–правни методи – използват се при изучаване на причините за престъпността;
- сравнително-правни методи – използват се най-вече при изучаването на тенденциите на престъпността;
- психологически методи – при изучаване на личността на престъпника;
- логически методи (индукции, дедукция, сравнителен анализ и др.

2. Основни принципи.
Криминологията не може да разработи правилно теорията за престъпността и борбата срещу нея ако не се основава и не използва принципите на справедливостта, хуманизма, демократизма и принципа на законността. Това са основополагащи принципи, не само за криминологията, но и за правната система въобще. По същество престъпността изразява антисправедливодст, антихуманност, антизаконност, ето защо, борбата срещу нея следва да се разглежда като борба за справедливост, за хуманност и законност

3. Функции на криминологията.
1) Методологическа функция – изразява се в това, че научните обобщения на криминологията насочват другите наказателно-правни науки при организиране на системата за превенция на престъпността.
2) Теоритико-познавателна функция – включва система от знания за престъпността и борбата срещу нея.
3) Научно-приложна функция – криминологията дава основните насоки и препоръки за борба с престъпността.

Къде е мястото на криминологията в системата от науки? – Съвременната криминология трайно е завоювала своето място в системата на наказателно-правните науки (наказателно право, наказателен процес, наказателно и изпълнително право, криминалистика и криминология). Налице е близост между криминологията и криминалистиката не само поради това, че названията на двете науки имат еднакъв корен, общото между тях е борбата с престъпността и предотвратяването на престъпленията, но докато криминалистиката отговаря на въпроса „Как”, криминологията обосновава „Защо” е извършено престъплението.