1. Предмет на Криминологията.

Всяка една наука, за да има право на самостоятелно съществуване, трябва да има ясно очертани предмет, цели, задачи и методика. Термина „криминология” в значителна степен определя и разкрива предмета на тази наука, той произлиза от латинската дума crimen (престъпление) и гръцката logos (наука). Както се вижда от значението на думата, криминологията е наука за престъплението, за престъпността. Най-общо казано, предметът на криминологията включва следните основни елементи:
- престъпността, като явление в обществото;
- личността на престъпника, като особен социален тип;
- превенция на престъпността.
Някои автори разглеждат предмета в общ смисъл, като добавят към посочените 3 основни елемента и други, които са производни от тях, а именно:
- причини за престъпността;
- тенденции;
- закономерности и др.
На базата на посоченото до тук, можем да дадем следното определение за криминология: Криминологията е самостоятелна наука за престъпността като социално и правно явление, а също и за свойствата на личността на престъпника и мерките за превенция на престъпността.
Основна цел на криминологията – да противодейства на престъпността, чрез система от превантивни мерки за ограничаването й.
Основна задача на криминологията – да разработва научно обосновани мерки за противодействие на престъпността.
Други задачи:
- изучаване на престъпността;
- анализиране на криминологическата информация, относно причините и условията за престъпност;
- провеждане на конкретни научни изследвания в сферата на борбата с престъпността и др.

Система и същностни черти.
Системата на криминологията (т.е. проблемите, които тя изучава) се състои от две части – обща и особена част. Общата част включва общотеоретични проблеми, които са групирани в няколко раздела, по-важни от които са:
- понятие за криминологията като наука (цели, задачи и др.)
- история при криминологическата мисъл;
- основни характеристика на престъпността;
- личност на престъпника;
- превенция на престъпността и др.

Особената част на криминологията обхваща характеристика на отделните видове престъпност (насилствена, користна, икономическа, организирана и др.).
По-важни същностни черти на криминологията:
 социална природа на криминологията – тя има такава природа, защото изучава социални явления, по-точно престъпността като социално явление;
 криминологията е обществена наука с хуманитарна насоченост – тя е основа за борба с престъпността и способства ограничаването й;
 криминологията е самостоятелна юридическа наука – като учебна дисциплина тя се преподава в юридическите факултети на всички висши училища в страната и в Академията на МВР.