9. Синтагма на Матей Властар от 1335 г. Основни разпоредби от областта на гражданското и наказателно право. Международни договори.

Характеристика на Синтагмата:
Синтагмата на Матей Властар представлява сборник от канонично-правни разпоредби, както и такива от светското право. Още в началото на Синтагмата авторът посочва, че към църковните закони е прибавил и такива от светски характер.
По своя характер, тя е чужд - византийски юридически извор. Създадена от Матей Властар (именно затова носи и неговото име) през 1335 г. У нас е преминала като превод на сръбски, вероятно към 1345 г. Неин препис се пази в библиотеката на Рилския манастир. Тя не е оригинален сборник, защото са известни заемки от Прохирон ("Закон градски") и от Византийската Еклога. Освен като Синтагмата на Матей Властар, тя е известна и като Азбучна синтагма.

Съдържание:
Сборникът се състои от 303 глави, обединени в 24 раздела. Наричан е още Азбучна синтагма, защото всеки един от разделите е обозначен с буква от гръцката азбука. 80 от главите са обозначени с църковни разпоредби, 31 - със светски, а 81 имат смесен характер. Останалите са препращащи към други глави.

Раздел 01:
гл. 4 регламентира договора за покупко-продажба - консесуален (необходимо е постигането на договорка от двете страни); тук се изяснява ролята на задатъка (капарото) - парична сума, която купувачът трябва да даде като гаранция, че договорът ще бъде изпълнен; при проваляне на сделката ако е по негова вина, губи задатъка, а ако е по вина на продавача, виновният връща капарото в двоен размер.

Раздел 02:
Регламентира каква е санкцията за спекулативна покупко-продажба - ако търговец закупи стока, която след това не изнася на пазара, се наказва с отнемане на правото да търгува или със заточение.

Раздел 03:
Регламентира семейното право: гл. 13 определя основанията за развод (значително различаващи се от тези в Еклогата и каноническото право) - съпругът може да поиска развод ако съпругата гуляе с други мъже, нощува извън дома и др, а обратното - ако съпругът "злоупотребява с целомъдрието й" или прелюбодейства.

Раздел 04:
гл. 2 - регламентира договора за наем на вещи и свързания залог. Създава се привилегия в полза на съпругата и нейната зестра.

Раздел 14:
Съдържа светски разпоредби: гл. 1 - във връзка с наследственото право, нормира запазената част (фалкидиева четвърт) от имуществото на низходящите наследници - размерът й зависи от броя на децата (1-4 деца - 1/3 от имуществото; над 5 - 1/2);
гл. 5 - с наказателно-правно съдържание - нормира се убийството като престъпление, дели се на волно и неволно (ако някой нанесе другиму вреда чрез причиняване на рана, убийството е волно; ако е с камшик, жезъл - неволно, ръка или дърво - неволно, но се приближава до волно). Умишлените убийства се наказват сурово, като санкциите са със социално-класова определеност (ако убиецът е почтен човек - конфискация на имуществото му; ако е селянин - наказва се с убийство - посичане с меч, хвърляне на диви зверове и т.н.). Ако убийството е неволно, се наказва с 5-годишно заточение.
Наказанието за убийство на роднина е смърт чрез изгаряне на клада.
Накрая на раздела Матей Властар съветва болярите да посещават затворите и да носят храна на затворниците.

В Синтагмата на Матей Властар за пръв път се изисква определена възраст за носене на наказателна отговорност - според нея, лицата под 7-годишна възраст не носят такава. Предвидени са и разпоредби, които освобождават от наказателна отговорност (напр. убийството на крадец през нощта).