20. Безкасови плащания – общи условия. Форми на плащания.

Формите, по които се извършват безкасови плащания на територията на страната са:
Директен превод – плащане по нареждане на платеца, въз основа на което банката задължава стойността му и прехвърля сумата посочена в нареждането по сметка на получателя. Платежните документи за директен превод се съставят от наредителя, който носи отговорност за настъпилите последици от неправомерното им съставяне. Наредителят има право да оттегли дадено от него платежно нареждане само до изпълнението му.
Акредитивна форма – наредителят възлага на банка да открие акредитив в полза на получателя срещу покритие от платеца, като предварително постави условията, при които получателят може да получи сумата по акредитива. Банката уведомява получателя за размера и условията, при които е бил открит акредитива. Тя го закрива след изпълнение на задълженията си по него.
Незабавно инкасо – може да се извърши само, ако платецът предварително даде съгласие плащането да стане незабавно от негова сметка по искане на получателя. Ако платецът е поставил условия за прилагане на незабавно инкасо, банката приема искането за незабавно инкасо на получателя, едва след като се убеди, че са изпълнени условията. Когато по сметката на платеца няма исканата сума, сумата се плаща изцяло в момента, когато по сметката постъпят нужните средства.
Плащане с чекове – те трябва да бъдат регистрирани в БНБ. БНБ може да откаже регистрацията на чековата форма, при условие, че не са спазени изискванията за сигурност и техническото оформление. Чековете се издават само върху бланки от чековите книжки, получени от банката. Чековете се издават до размера на остатъка по сметка на платеца и договорен кредит по тази сметка. За издавани чекове без покритие банката може да откаже на клиента да го обслужва с тази форма на плащане. Клиент, загубил чекова книжка незабавно уведомява банката, която ги е издала.
Плащане с банкови карти – електронен платежен инструмент и представлява пластмасова карта, върху която е записана информация по електронен носител. Издава се въз основа на договор за определен срок. БК може да се издаде само на ФЛ, които могат да теглят пари в брой чрез терминални устройства, да се плаща чрез терминални устройства, превод между сметки, справки и други операции.
Банката прилага формата на плащане, която е наредена от титуляра на сметката или искана от получателя по плащането съгласно постигнато споразумение между него и титуляра на сметката. Банката има право да откаже да прилага спрямо свои клиенти на коя от формите на безкасово плащане само ако ги уведоми предварително в писменна форма.