19. Банкови плащания.

Плащане може да се извърши срещу и по всяка разплащателна сметка в банка. Банката не контролира предмета на сделката, в резултат от която е възникнало плащането, освен ако такъв контрол произтича от договора за кредит, с който банката е предоставила сумата на клиента.
Безкасовото плащане чрез Бисера се извършва въз основа на редовно съставени платежни документи в 2 екземпляра. Банката въвежда платежен документ в платежната система, като изпраща електронно съобщение по Бисера, която съдържа всички реквизити на платежния документ. Банката на получателя на плащането заверява стойността му според съдържанието на електронното съобщение.
Всички банки създават организация за обработка и съхранение на платежните документи. При поискване от участник в платежния процес банката предоставя копие от платежния документ, на основание на което е инициирано плащането, а Бисера издава писмен документ, чрез който удостоверява изпратените електронни съобщения.
Документите за плащанията задължително се обработват в рамките на работен ден. Плащането може да се извърши само до размера на наличността по сметката .
Плащанията се извършват по хронологичен ред , в който документите за плащане са постъпили в банката. Банките не следят за законосъобразността на сделките освен, ако не е предвидено друго.
Ако липсва покритие по сметката на платеца, банката въвежда документите в платежната система в деня, в който са осигурени средства по сметката. Банката връща в договорения срок документите, за които не са осигурени средства за плащане.
Банката на получателя на плащането заверява стойността му в деня, в който нейната разплащателна сметка в БНБ е била заверена.
Безкасовите плащания чрез Бисера между клиентите на различните банки и между банките се извършва чрез прехвърляне на суми по разплащателни сметки на банките в БНБ. Ако не е договорено друго, безкасови плащания между клиенти на една и съща банка се извършват в деня на постъпване на платежните документи в банката при наличие на покритие по сметката на платеца.