24. Особености в режима на несъстоятелност на банките.

Правната уредба на този въпрос се съдържа в ЗБ, а за неуредените в ТЗ. Производството по несъстоятелност се открива, когато ЦБ е отнела лицензията й и само тя може да иска от съда откриване на производството. Съдът образува делото в деня на получаване на искането. Заседанието е при закрити врати с участието на прокурор и с призоваване на ЦБ и банката.
Ако от формална страна искането на ЦБ отговаря – съдът трябва да обяви неплатежоспособността на банката, да открие производство по несъстоятелност, да обяви банката в несъстоятелност, постановява общата възбрана и запор и т.н. От датата на решението на съда всички отпуснати от банката кредити без обезпечение стават изискуеми.
Има предложение, както в САЩ с тези въпроси да не се занимава съда, а да става по административен ред, за да не се отлага с месеци едно дело, докато се източи цялата банка. В САЩ става чрез агенции, които ако преценят, че банката не спазва предписанията и че има предпоставки за несъстоятелност се ликвидира веднага. Гледа се по административен ред, слага се квестор, за да се гарантират правата на вложителите. Не може да има либерални принципи в това отношение.
Съдът назначава синдик от списъка на синдиците при ЦБ. Синдикът представя на съда и на ЦБ всеки месец, а при поискване незабавно отчет за своята дейност. ЦБ от своя страна може да извършва проверки на място да верността на отчетите. Не може да бъде синдик на банката лице, което е временно синдик или синдик на друг търговец. Това обстоятелство се установява с декларация.
Кредиторите предявяват вземанията си пред синдика в срок 1 месец от обнародване на решението. Вземанията на вложителите в банката се смятат за предявени. В производството по несъстоятелност събрание на кредиторите не се провежда и не се предлага план за оздравяване на банката.
По искане на синдика или на ЦБ съдът може да разреши продажбата на банката като предприятие, да се извърши чрез пряко договаряне или чрез посредник. За да продаде банката като предприятие синдикът може да намали пропорционално размера на нейните задължения, ако от това кредиторите й не се поставят в по-неблагоприятно положение, отколкото при разпределението на осребреното имущество по реда на закона.
Съдът одобрява сделката според получаване на писмено становище от ЦБ. Предлагането на банката в несъстоятелност може да бъде продадено само на друга банка с лицензия за банкова дейност в страната. Купувачът отговаря само за задълженията, които е поел по одобрените от съда условия на сделката. В последствие, ако се установи, че купувачът не е изпълнил задълженията си ЦБ отнема лицензията.
Производството по несъстоятелност приключва с решение на съда, когато имуществото на банката е разпределено. То се изплаща в следния ред:
вземания, обезпечени със залог или ипотека
вземания, заради които се упражнява правото на задържане
разноските по несъстоятелност и т.н. /чл.95 ЗБ/