22. Административнонаказателна отговорност.

Административнонаказателните разпоредби се съдържат в закона за банките чл.99 до чл.101, където съдържанието на ал.2 от чл.99 определя глоба в размер до 5 хиляди лева, стига деянието да не съставлява престъпление на този, който разпространява невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея.
Ако нарушението е извършено чрез средствата за масово осведомление, глобата е в размер от 5хиляди до 20хиляди лева, но ако лицето е ЮЛ се налага имуществена санкция от 50хиляди до 200хиляди лева.
Който наруши ЗБ, неговото прилагане, нормативните актове, се наказва с глоба от 370 до 2200 лева, ако деянието не съставлява престъпление.
Актовете за констатираните нарушения посочени по-горе се съставят от оправомощените от подуправителя, ръководещ управлението “Банков надзор”, лица, а наказателните постановления се издават от него или от оправомощено от него длъжностно лице.
Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателното постановление се извършва по реда на ЗАНН.
Извън случаите посочени в ЗБ, административните актове могат да се обжалват пред Върховния административен съд относно тяхната законосъобразност по реда на ЗАПроизводство. Съдът не може да спре изпълнението на акта до произнасянето на жалбата.