21. Надзор върху дейността на ТБ. Организация на банковия надзор. Квестор.

ЦБ упражнява надзор върху дейността на банките. Тя има право да изисква от тях да й предоставят всички необходими документи, да извършва проверка на място. Тя не носи отговорност за вреди причинени при упражняване на надзор.
Когато осъществява проверка на място органите на банковия надзор имат право на: свободен достъп в служебните помещения на лицата, извършващи банкова дейност, да назначават експерти, да извършва насрещни проверки, да искат от съда налагането на запори и възбрани върху имуществата на лица причинили щети и т.н.
ЦБ може да приложи различни мерки и санкции, когато установи, че банката или нейни администратори или акционер са извършили нарушения, като: нарушаване разпоредбите на ЗБ или други нормативни актове, нарушаване изискванията за доверителност, застрашаване интересите на вложителите и т.н. В тези случаи ЦБ може да отправи писмено предупреждение до банката, да наложи по-строги надзорни изисквания, да ограничи дейността на банката, да назначи външен одитор на банката и т.н.
Актовете за налагане на принудителни административни мерки подлежат на незабавно изпълнение и не могат да ги обжалват по съдебен ред. Съдът по искане на ЦБ вписва в търговския регистър подлежащите на вписване обстоятелства и ги обнародва в ДВ.
При извършване на нарушение една от мерките, която може да наложени ЦБ е да назначи двама или повече квестори на банката за определен срок.
Квесторът е ФЛ и трябва да отговаря на определени изисквания напр. да не е съпруг, роднина по права линия или по съребрена линия до 6 степен или по сватовство до 3 степен на член от управителния орган на банката, да не се намира с банката или с нейн длъжник в отношения, които пораждат основни съмнения за неговото безпристрастие и т.н.
За тази цел квестора декларира писмено пред ЦБ за обстоятелствата. Квесторът не може да управлява банката повече от шест месеца, освен ако ЦБ е отнела лицензията на банката, правомощията се прекратяват след назначаването от съда на ликвидатор.
ЦБ може по всяко време да прекрати правомощията на квестора и да назначи друг на негово място.
С назначаването на квестори всички правомощия на надзорния и управителен съвет се преустановяват и се упражняват от тях. Квесторите се отчитат за дейността си само пред ЦБ и при поискване й предоставят незабавно отчет. Те имат неограничен достъп и контрол върху счетоводната и друга документация нейното имущество, помещенията и т.н.
След назначаването си като квестори те осигуряват защита на активите на банката , променят или създават нови пароли за достъп до компютрите на банката, като предоставят достъп само на ограничен брой служители, променят реда за влизане в сградата на банката и помещенията, където се съхранява имуществото, документацията, оборудване и други, чрез достъпа, до който може да се накърнят имуществени интереси на банката, прекратяване плащанията на дивиденти или др.форма за разпределение на капитала и т.н.
Ако лицензията на банката не е отнета, квесторите имат право да вземат решение за преобразуването, чрез вливане или сливане друга банка, която подлежи на одобряване от ЦБ.
Квесторите упражняват правомощията си с грижа на добър стопанин. Той носи отговорност само за вреди, причинени от него умишлено. За своята работа той получава възнаграждение ат ЦБ.