17. Банково инкасо, банково документарно инкасо.

Правната уредба се съдържа в ТЗ, където са уредени двата договора за банково инкасо и за банковото документирано инкасо.
С договора за банково инкасо банката се задължава срещу възнаграждение по поръчка на наредителя да събере неговото парично вземане или да извърши друго инкасово действие.
Първо има сключване на договор за разплащателна сметка. Имаме инкасиране на една сума от страната на един платец. Начинът се урежда с наредба №3 за плащането. Оттеглянето може да бъде направено само до момента, в който страната не е била задължена. В този договор могат да се уговарят различни условия.
При договора за банковите документи инкасо, банката по поръчка на наредителя се задължава срещу възнаграждение да предаде на друго лице документи, даващи право на разпореждане със сметки или други документи срещу заплащане на сума, която банката трябва да събере или да извърши други инкасови действия.
В този случай банката се явява един прехвърлител. Този договор е предвиден най-вече с оглед възможността да се оперира със складови записи, менителници и т.н.
И при двата вида договора наредителя трябва да плати на банката уговорените разноски. Отговорността на банката при изпълнението на банковото и банковото документно инкасо е само за неточно изпълнение на дадените нареждания. Тя не е длъжна да проверява формата и редовността на документите.
Ако от обстоятелствата не следва друго, за банките и банковото документно инкасо се прилагат съответните разпореждания на договора за поръчка. Следователно те са субсидиарни сделки.
Особеното при двата договора е, че при смъртта на наредителя те не се прекратяват.