16. Кредитно писмо. Документарен акредитив.

С кредитно писмо една банка нарежда на друга банка да плати на посоченото в писмото лице сума до определен размер. То може да е отправено до няколко банки и в различни населени места.
Кредитното писмо няма нищо общо с кредитите, независимо от наименованието и представлява опростена форма на акредитирано плащане.
Лицето, овластено да получи сумата е длъжно да заплати на банката-издател възнаграждение и разноски. Следователно това е възмездителна сделка. Банката от своя страна е длъжна да отбележи платената сума върху кредитното писмо.
Правната уредба на акредитив се съдържа в ТЗ. Той е едностранно писмено изявление на банка, с което тя се задължава да плати на посоченото в акредитива лице сумата по акредитива, ако то предаде на банката в срока по акредитива описаните документи в него. Банката от своя страна може да възложи на друга банка получаването на документите, тяхната проверка, изпълнението на други условия по акредитива и плащането на сумата.
Акредитивната форма и договорът за акредитив са едни от най-старите банкови сделки за гарантиране на един стоков договор. Той се използва обикновенно при дистанционни продажби по време и място . По него има на-малко три страни – купувач, платец, или наредител нарежда да се открие акредитив, като отправя писменно изявление до обслужващата го банка. Неговата банка приема нареждането и се сключва договор за откриване на акредитив. Съдържанието да се плати на определено лице при определени условия / стока, фактура, сертификат за качество, транспортен документ и т.н/, уговорени между платеца и получателя на сумата. Така се гарантират интересите в еднаква степен както на купувача, така и на продавача.
Между банката на купувача и банката на продавача съществува кореспондентски договор. Банката на продавача е задължена да плати на продавача, при спазване на уговорените условия. В нареждането се определя и срока за усвояване на сумата.
Акредитивът се дели на:
-отменяем – може да се отмени едностранно от банката, докато не бъде изпълнен и -неотменян – ако от акредитива не следва друго, но може да бъде отменен или изменен само със съгласието на третото лице. Ако неотменяем акредитив е потвърден от друга банка, тя се задължава самостоятелно и пряко да плати сумата по акредитива т.е. акредитивът може да бъде потвърден и непотвърден. По чл.438 от ТЗ акредитивът е делим и непрехвърляем, освен ако от него следва друго. При договорът за акредитив субсидиарно се прилага договора за поръчка.
От голямо значение е акредитивната строгост – банката не се интересува от фактическите отношения между страните, не се явяват арбитри, нито следователи, а само проверяват от формална страна уговорените условия – формално проверяват документите, а не фактическото състояние по сделката .
Договорите за акредитив са:
-формални;
-абстрактни /банката и страните по акредитираното плащане са независими от търговския договор между бенифициера и платеца/ и консенсуални.