15. Банков кредит

Лихвата по банковия влог и депозит е нещо много различно от закъснителната лихва по ЗЗД, защото представлява цена на услугата. Лихвата при договора за банков кредит е капитализирана – тук няма забрана за анатоцизъм и лихвите се капитализират т.е лихва върху лихва.
За да се избегне това много банки включват клаузи за антиципадитни лихви, т.е лихва, която се прихваща.
Пример: Кредит за 10000$ за 1 година като лихвата е 10%, имаме 1000 долара лихва. Те се прихващат и той получава 9000 долара. По този начин банката се застрахова от едно несвоевременно плащане на главницата и лихвите .
Видове договори за банков кредит:
-контокурентен кредит – договор за попълване недостига на оборотни средства; -краткосрочен кредит за закупуване на материали и т.н;
-ломбарден кредит – кредит, при който за обезпечение служи учреден залог върху движими вещи. Този залог става по реда на особените залози;
-варантен кредит – за обезпечаване служи произведената продукция. Използва се в случаите, когато има непрекъснато производство с големи обеми;
-сконтов кредит – в случаите, когато банката сконтира записи на заповед;
Обезпеченията по договора за банков кредит не бележат отличия от общата класификация на обезпеченията в облигационното право – лични и реални обезпечения. В банковото право преобладават реални обезпечения – това важи за договори между банки и търговци, а между банки и ФЛ по-често се използват личните обезпечения.
Залога на акции е съществен инструмент за обезпечаване на банковия кредит. Банковите залози са особени залози.