14. Банкова карта

БК е електронен платежен инструмент и представлява пластмасова карта, която се използва многократно за идентификация на картодържателя и за извършване на следните операции: теглене на пари в брой, чрез терминални устройства АТМ, превод между сметки чрез терминалните устройства АТМ. БК се издава въз основа на договор и само на ФЛ. БК се издава за определен срок. Името на картодържателя, № на картата и датата на изтичане на срока на валидността на картата се поставя върху лицевата й страна.
На всяка карта има определен персонален идентификационен номер /ПИН/, който е най-малко четирицифрен. ПИНът може да бъде използван само заедно с картата, за която е определен.
Ако картодържателя забрави своя ПИН издателят издава нова карта с нов ПИН. Въвеждането на ПИН от клавиатурата на терминалното устройство АТМ или ПОС има действието на правно валиден подпис. Всеки картодържател има възможност да променя своя ПИН чрез терминалното устройство. Издател на банкови карти може да бъде само банка, но трябва да отговаря на определени изисквания:
На територията на нашата страна се изгражда система за обслужване на плащания с банкови карти “БОРИКА”. БНБ е банката, която определя ЮЛ за национален оператор, който поддържа и развива тази система.
БК се издава въз основа на писмен договор между издателя и картодържателя, но при условие, че за операцията с картата е открита банкова сметка. Преди сключването на договор издателят информира писмено другата страна за всички свои правила и условия за издаване на БК като: описанието и начина на използване на БК и терминалните устройства, видовете такси, дължими от картодържателя, лимитите за теглене на пари и т.н.
С договора за БК издателят се задължава да извършва нареждания на картодържателя. Картодържателя се задължава да ползва БК само лично в съответствие с условията за нейното издаване и ползване, да пази в тайна своя ПИН, да уведомява незабавно издателя за унищожаване, изгубване, кражба и т.н.
Издателят и националният оператор са длъжни след получаване на уведомление да вземат всички необходими мерки за спиране на използването на БК.
Картодържателя може да тегли пари от терминалното устройство до размера на определената за него максимална сума за денонощие /лимит/.
След извършване на всяка операция с БК издателят е длъжен да осигури възможност за писмено уведомляване на картодържателя за вида, датата, часа и № на операцията, както и терминалното устройство, сумата на операцията и т.н. Картодържателя връща картата на издателя в едномесечен срок от датата на изтичането на срока й.
Отговорности:
Ако издателят и националният оператор са уведомени за унищожаването, изгубването, подправянето, открадването и т.н те отговарят за вредите, освен ако картодържателите действат умишлено.
Издателят отговаря за вредите от операции, неодобрени от картодържателя с малки изключения.
Отговорността на издателя обхваща: неизпълнението или неточно изпълнената операция, както и когато неизпълнението на операцията с БК се дължи на недостатък на картата, на терминалното устройство, освен ако неизпълнението се дължи на съзнателно поведение на картодържателя.
Отговорността на издателя може да бъде разширявана с договора.
Всяка операция, извършвана с използването на БК чрез терминално устройство се регистрира автоматично в хронологичен ред съгласно операционното правило на националния оператор чрез определени технически средства.