38. Наследяване по завещание. Съдържание и форма на завещанието. Приложимо право. Правна уредба на незаетото наследство.