24. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за вещни права. Придобиване и прекратяване на вещни права. Вещни права върху превозвани вещи, транспортни средства и културни ценности.