18. Приложимо право при определяне правоспособността на физическите лица. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за обявяване на безвестно отсъствие и смърт. Приложимо право.