13. Установяване съдържанието на чуждото право. Тълкуване и прилагане на чуждото право.