5. Правна уредба на частноправните отношения с международен елемент – методи на правна уредба и видове норми. Материалноправни норми и норми с несамостоятелно действие.