36. Временно изземване на вещи, за които има сигнал за издирване.