6. Видове гражданско-правни норми: общи и специални, императивни и диспозитивни; абсолютно и относително определени, материални и процесуални. Презумпции и фикции.