6. Дипломатическо представителство. Видове, структура и функции.