31. Отговорност при неизпълнение на задълженията. Забава на кредитора