2. Сключване на брак. Процедура за сключване на брак.