17. Средства за експортно решение кредитиране. – общи положения. Договор за банков кредит.