16. Правен режим на договора за международен превоз на товари по железница и море.