15. Средства за експортно финансиране – общи положения.