14. Транспортиране на стоката и свързаните с него договори. Превозни и товароразпоредителни документи - товарителници, коносамент