10. Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство.