5. Процесуална същност на съдебната експертиза. Правна уредба в ГПК и НПК. Актовете за назначаването и от органите на досъдебното и съдебното производство.