16. Начин на отчитане труда на вещото лице. Процесуални изисквания. Начин на отчитане и заплащане на другите направени разходи.