16. Банкова сметка. Откриване и водене на банковите сметки. Разплащателни сметки