6. Причини и условия за възникване и развитие на правото.