63. Правен режим на БНБ. Мястото на БНБ в банковата система. Устройство и управление на БНБ.

І. Правен режим на БНБ – действа като държавен орган и има правомощия, които другите търговски банки нямат. Дейността й е регламентирана в Закон за БНБ.Създадена е на 25.01.1879 г. със закон с 2 млн. лв. първоначален капитал. Сега е над 20 млн.лв. През 1885 г. получава разрешение да емитира пари и парични знаци. Този си статут го има и понастоящем. От 1928 г до 1947 г БНБ е била само емисионна. След това става и търговска банка, но в момента има много малко правомощия като търговска банка.

ІІ. Статут – основни правомощия и принципи на изграждане:
1.ЮЛ, седалище гр.София.
2.Надмощно положение над останалите търговски банки, стои начело на банковата система. Издава разрешения за създаване на други търговски банки.
3.Независима – от изпълнителната власт и от други държавни органи. Управителният съвет се определя от НС.
4.Основна цел – провежда паричната и кредитна политика на държавата и гарантира стабилността на националната валута.
5.Действа като специализиран държавен и финансов орган в сферата на банковата дейност. Има много правомощия:
а/ провежда паричната и кредитна политика – издава наредби и индивидуални финансови актове / от Управителя и членовете на УС/;
б/ издаване и отнемане на лицензи за банкова дейност;
в/ определяне на лихвената политика;
г/ определяне на валутните курсове;
д/ осъществява надзор върху банковата дейност;
е/ БНБ действа като фискален агент и депозитар на държавата /касовото изпълнение на бюджета/, като агент по държавни дългове /води сметка за ДЦК/;
ж/ представлява държавата пред международни държавни институции;
з/ има изключително високи санкционни възможности и компетентности.
6.Емисионен център – какви пари, какви купюри да има в обръщение, какъв да е вида на парите, кога да се извадят от обръщение определен вид купюри.
7.Паричен съвет /валутен борд/. Основни задачи:
а/ паричната маса в обръщение трябва да съответства на конвертируемата валута, към която е прикрепена националната валута;
б/ забрана за кредитиране на бюджета;
в/ спиране на рефинансирането на търговските банки.
8.БНБ участва като гражданскоправен субект в сделки по изключение /съхраняване на депозитни средства/.

ІІI. Място на БНБ в банковата система – надмощно положение над останалите търговски банки, стои начело на банковата система. Издава разрешения /лицензии /за създаването на други търговски банки. Определя с наредба задължителните минимални резерви, които банките са длъжни да подържат при нея, метода за изчисляването им, както и условията и случаите за плащане на лихва върху тях. Утвърждава с наредба други условия и изисквания за подържане стабилността на кредитната система. БНБ съставя платежния баланс и води паричната и лихвената статистика, както и статистиката на финансовите сметки на страната. За целта всички държавни и общински органи и ЮЛ и ФЛ са длъжни да и представят информация по определен от нея ред.

ІV. Устройство и управление на БНБ.
1.Устройство – три основни управления: Емисионно, Банково, Банков надзор. По решение на УС могат да се създават и други. Основни функции:
а/ емисионното управление подържа пълно валутно покритие на общата сума на паричните задължения на БНБ, като предприема необходимите действия за ефективно управление на брутните международни валутни резерви на банката.
б/ банковото управление осъществява функциите на кредитор от последна инстанция при възникване на системен риск за стабилността на банковата система при определени условия.
в/ банков надзор – осъществява външен контрол по отношение на търговските банки и клоновете на чужди банки у нас.
2. Управление – органи са УС, управителя и трима подуправители, ръководещи трите управления.
а/ УС се състои от 7 члена: управителя, тримата подуправители и трима други членове. Мандат – 6 години. НС избира управителя и подуправителите /по предложение на управителя/, а другите трима се назначават от президента. УС заседава най-малко веднъж месечно, като заседанията се ръководят от управителя. Свикват се от управителя или по искане най-малко на трима от членовете му чрез писмена покана. Функции на Управителния Съвет на БНБ:
-обсъжда и приема основни насоки на дейността си;
-приема нормативни актове по дейността на банката;
-определя % на минималните резерви, които банките трябва да държат, и утвърждава условията и изискванията за изпълнението им;
-определя с наредби нормативите и изискванията за регулиране на банковата дейност;
-приема правилник за дейността си ;
-взема решения за въвеждане и преустановяване на отделни дейности на банката;
-открива и закрива клонове и представителства на банката;
-приема решения за издаване на нови банкноти и монети и определя сроковете, след което те престават да бъдат законно платежно средство;
-обсъжда периодично отчетите за дейността на основните управления на банката;
-определя реда и компетентностите за отнасянето в загуба на несъбираеми вземания на БНБ;
-приема решения за участие на БНБ в международни организации;
-приема внесените от управителя годишен бюджет, годишен счетоводен баланс, годишен финансов отчет за своята дейност, консолидиран финансов отчет, одиторски доклад и отчет за изпълнение на бюджета;
-отговаря за създаването и подържането на ефективна система за вътрешен контрол в БНБ и в нейните дъщерни дружества, съобразена с присъщите рискове за дейността й.
б/ Управителят организира, ръководи и контролира дейността на банката с изключение на онези дейности, които със Закона за БНБ или в друг закон са предоставени в изключителна компетентност на подуправителите, и я представлява в страната и чужбина. Той може да предоставя упражняването на някои от правомощията си на други длъжностни лица. Може да създава консултативни съвети, които подпомагат осъществяването на неговите функции. Той е едноличен орган на управление – има свои собствени правомощия.
в/ Подуправители – самостоятелни органи за управление. Притежават права, които понякога са по-големи от тези на управителя в своите управления. В рамките на предоставените им компетенции със закон или с приет от УС нормативен акт организират, ръководят и отговарят за дейността на ръководените от тях управления.
3. Главен одитор – вътрешният одит на БНБ се осъществява от него. Той се избира от УС след одобрение на председателя на Сметната палата. Той е контролен орган и проверява адекватността на системата за защита активите на БНБ-дали операциите се извършват в съответствие със закона, извършва всякакви проверки по искане на УС, координира своите действия с външния одитор на БНБ /Сметна палата/.