46. Способи за погасяване на държавните публични вземания. Финансова амнистия. Прихващане, давностни и преклузивни срокове.