42. Възобновяване на административнонаказателните производства. Изпълнение на административните наказания.