41. Обжалване пред ВАС.

От 01.03.2007г. касационното обжалване се урежда по реда на АПК. ВАС е висшата съд.инстанция в административното правораздаване. Той осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. ВАС е касационна инстанция за съдебните актове на всички съдилища относно законосъобразността на административните актове. Седалището му е в София. Състои се от две колегии, в които има отделения. ВАС е единствената инстанция, която се произнася по: - спорове за законосъобразност на актовете на МС, министри, ръководители на ведомства, пряко подчинени на МС, актове на обл. управители, както и други актове, посочени в закон; - жалби и протести срещу решения на ВСС и на дисциплинарния му състав; жалби и протести срещу актове на БНБ; касационни жалби и протести срещу съд. решения по административни дела; молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по адм. дела.
Не подлежат на разглеждане от ВАС актове, с които: се упражнява законодателна инициатива; се осъществява външната политика, отбраната и сигурн. на страната; се създават права и задължения за органи и организации, подчинени на органа издал акта.
Тълкувателни решения на ВАС: Той постановява ТР с участието на заместник-главния прокурор при ВАС и на председателя или на член на ВАдвСъвет. ТР се постановяват по противоречива или неправилна съдебна практика по административни дела. Това става по предложение на: м-ра на правосъдието и правната евроинтеграция; главния прокурор на републиката; зам.-гл. пр-р при ВАС; председателя на ВАС. ТР на ВАС са задълж. за органите на съд. и на изпъл. власт, както и за органите на мест.самоуправ. В новия АПК главата за ТР е по-развита и по-прецизна. Разширен е и броя на субектите, които могат да искат произнасяне.
Основания за отмяна на АА: - липса на компетентност на издалия го орган; - неспазване на установената форма за издаване на акта; съществени нарушения на административно-производствените правила; противоречие с материалноправни разпоредби; несъответствие с целта на закона.
Образуване на производството 1. Инициатива (необходимо е сезиране): по жалба на заинтересованите лица; по протест на главния прокурор или на заместник-главния прокурор при ВАС; 2.Срокове (преклузивни): а)срещу НА - без ограничение във времето; б)срещу индивидуални АА-14 дни от съобщаването им; в)срещу общи актове -14 дни от разгласяването им по предвидения в съответния з-н начин. 3.Жалба или протест а)форма- писм., на бълг. език. б)Съдържание: -името, ЕГН (за прокурора - длъжността) и адреса на подателя, както и номера на телефона и факса, ако има; посочване на обжалвания акт; посочване на основанията за отмяна и доказателствата, които ги подкрепят; подпис на подателя, в) Приложения: пълномощното, ако се подава от пълномощник; писм.ените доказателства, с които подателят разполага; препис от жалбата или протеста и от приложенията - за органа, издал акта и за заинтересованите лица; документи за платени държавни такси, когато се дължат такива. Жалбата или протестът се подават чрез органа, издал обжалвания акт. В 3 дн.ср. той изпраща във ВАС цялата преписка, включително и акта, като уведомява подателя за това. Жалбата или протестът срещу НА или общ АА не спира изпълнението му. Срещу индивидуален АА го спира, освен ако съдът постанови друго. 4.Допускане на жалбата или протеста - от председ. на ВАС, зам.-предс. или от съд. състав - в закрито засед. Ако са допуснати нередовности, съдът уведомява подателя да ги отстрани в 7д.ср. Ако не ги отстрани, жалбата се връща. Жалбата или протестът се оставят без разглеждане, когато: са неподведом. или неподсъд. на ВАС; са подадени след срока; подателят няма интерес от отмяната на обжалван. акт; подателят писмено заяви, че оттегля жалбата или протеста. Актът,с който жалбата или протестът са оставени без разглеждане, подлежи на обжалване с частна жалба, която се разглежда в закрито заседание от 5чл. състав на ВАС, чието определение не подлежи на обжалване. Ако от изхода на делото са заинтересовани и други органи или лица, непосочени в жалбата или протеста, съдът им праща съобщение за образуване на делото. Те могат да встъпят в пр-ството в 14дн.ср. от получаване на съобщ. Разглеждане и решаване на делото Състав на съда: а)тричленен - по ненормативни актове на м-ри, ръковод. на др. ведомства, пряко подчинени на МС, на област.управители, както и по др. актове, посочени в закон като подлежащи на обжалване само пред ВАС ; б/5чл. - по нормативни актове на МС, на м-ри и ръковод. на ведомства, пряко подчинени на МС.Реш-та на петчленния състав не подлежат на обжал. Съдът може служебно за събира док/ва. Страните могат без огранич. да посочват нови док/ва и док/ва за новонастъпили факти и обстоят. от същес. значение за делото. Съдът се произнася с реш-е в 1м.ср. от разглеж. на делото. Съдът може да отмени изцяло или отчасти АА, да го измени, да отхвърли жалбата или да реши делото по съще. Когато установи, че актът е нищожен, съдът обявява нищожността му. Реш-то на ВАС е задълж. за участв. в делото органи и лица. Когато се отменя НА, реш-то се обнар. в ДВ и влиза в сила от деня на обнар. Реш-то на ВАС подлежат на незабавно изпъл. от органите, издали или прилагащи отменения акт.
В новия АПК гл.Х урежда 1-во инстанц. съдебно оспорване, като най- детайлна е уредбата за индивидуалните АА. Характерна е тежеста на доказване – лицата, за които оспорвания АА е благоприятен следва да установят факт. основания и законовите изисквания при издаването му, докато при оспорване на отказ от издаване на АА оспорващия трябва да установи че са налице основания за издаването му. Р с което е отхвърлено оспорване за отмяна на АА е пречка за оспорването му като нищожен. В съдебната фаза може да се сключи споразумение, в което участват всички страни по делото. То се потвърждава от съда с определение, което замества АА. Това определение подлежи на обжалване само от страна, неучаствала в споразумението. Отказът на съда от друга страна се обжалва с частна жалба, подадена съвместно от страните. Има глава –производства за обещетение за вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, се разглеждат по реда на тази глава.