40. Обжалване на ИАА по съдебен ред по реда на АПК.

І. Характеристика на съд.контрол по реда на АПК: той е само за законосъобразно; на основание „на обща клауза" - т.е. всеки АА подлежи на съдебно обжалване, без да е необходимо да бъде изрично посочено (за някои актове може да има изрично нормативно овластяване в специален закон-това е обжалване на основание на специална клауза, не е по АПК - напр. по ЗУТ). поначало е контролно-отменително, т.е. съдът отменя акта и го връща на компетентния орган с указания. Има изключение:когато въпросът не зависи от преценката на органа, съдът решава делото по същество; производството е спорно; Актове, които подлежат на съдебен контрол - всички (по отношение на законосъобразността им), с изключ. на: А/ свързани непосредствено с отбраната и сигурността на страната; Б/ по Валутния закон; В/ за които със закон или указ е предвидено друго;

ІІ. Компетентен съд: а) ОС: това е принципът; СГС: за Актове на кмета на столичната община; б)ВАС: когато А е издаден, одобрен или изменен от министър, ръководител на друго ведомство, непосредствено подчинено на МС, от областен управител; IV.Основания за обжалване - неспазване на някое от изискванията за законност на АА. Начало и ход 1.Инициатива - необходимо е сезиране: а)засегнатите граждани и организации - с жалба; б)прокурорът - с протест; Ж или протест може да се подаде след като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по А ред. Срок (преклузивен!) -14/7/ дни от съобщаването или от изтичане на срока за А обжалване; за нищожност -безсрочно. Ж и протестът имат суспензивен ефект - спират изпълнението на акта. Подават се в писмена форма чрез органа, издал обжалвания акт. Прилагат се необход. преписи и писмени доказателства. Ако органът не изпрати в 3 дн. срок преписката в съда, жалбоподателят може да изпрати Ж направо в съда, който изисква преписката служебно. При пропускане на срока Ж се връща; ако се дължи на особени непредвидени обстоятелства, може да се иска от съда възстановяване на срока. 2. Съдът разглежда Ж в състав от 3 съдии с участието на прокурор. Призовават се всички заинтересовани. След като извърши преценка за допустимост на Ж (срок, форма и др), съдът дава ход на делото – започват процесуални действия. Съдът проверява изискванията за законосъобразност, като събира всички допустими по ГПК доказателства. V.Решение на съда Съдът може да отмени изцяло или отчасти акта, да го измени, или да отхвърли Ж. По правило след отмяна съдът връща преписката на компетент. орган със задължит. указания (производството е контролно-отменително), но когато въпросът не зависи от преценка на АО, съдът може да го реши по същество.Решен.на съда подлежи на касац. обжалване и на отмяна по ЗВАС чл.231 ГПК.