29. Условия за редовно действие на АА - обща постановка. Компетентност и съобразяване с целта на закона.

Условията за правовост на АА по същество обхващат 2 групи условия: едните осигуряват законовия статут на АА - условия за законосъобразност, а другите - техния правилен статут - условия за целесъобразност. Принципът на правовост включва в себе си както п-па на законност, така и п-па на правилност на АА. Издаваните АА при условията на ОС трябва да отговарят и на двете условия за правовост - законност и правилност. А издаваните АА при условията на ОК трябва да отговарят само на условията за законност. Законодателят е постановил изрична забрана на съда и прокуратурата да разглеждат искания за проверка на АА при условията на ОС, поради неправилност. Прокурорският и съдебен контрол върху АА е само за законност.Останалите контролни субекти обаче, са длъжни да извършват цялостна проверка на правилния статут на оспорения акт. Ако не го направят, ще се счита, че контролният орган е нарушил закона.

Условията за законност на административния акт са 5: 
1. Компетентност;
2. Законосъобразност по същество;
3. Законова цел;
4. Законова форма;
5. Законово производство.

Условията за правилност на АА, издавани в условияна на ОС, са 3:
1. АА да е издаден при упражняване на лична компетентност и правомощие;
2. АА да е издаден във време, съобразено с конкретните обстоятелства; 3.
АА да е издаден със съдържание, обусловено от конкретните условия и обстоятелства.

Компетентност: - като правно понятие означава съединени в едно права и задължения на администратора да действа, т.е. нормативно признатата способност на даден орган да издаде определен акт. Притежаващият компетентност да издава АА е правно задължен да използва това свое право, щом са налице предпоставките, предвидени в хипотезата на приложимата ПН.

Компетентността бива:
1. Персонална - упражняването й е точно от този, когото законодателят е определил да бъде автор на съответния акт;
2. Компетентност по материя - в определена сфера на държ. управление;
3. Компетентност по територия - в определена територия поражда съответни правни последици.

Съобразяване с целта на закона - това означава, че при издаването на АА, авторът трябва да вложи само тази цел, която законодателят желае да бъде постигната. Тази цел, която във всички случаи следва да бъзе законовата цел, може да е поставена във всяка ПН, във всеки правен акт, съдържащ ПН-ми. И материалноправни, и процесуалноправни. И целенасочеността, и целесъобразността са все елементи от правното съдържание на АА, с тази разлика, че правното съдържание на целенасочеността осигурява законовия статут на АА, правното съдържание на целесъобразността - правилния статут на АА, който е също част от единния правен статут на АА изобщо.