23. Конституционен съд – образуване, правомощия, процедури и актове.

К. от 1991г. заменя парламентарния механизъм на контрол за кинституционост на законите със специализиран извънпарламентарен контрол чез създаване на КС. Той е съд само по наименование, но не и по правен статус.
Конституцията определя правомощията на КСъд. Законът за КС конкретизира конкретните предписания (чл.1,ал. 1) – КС осигурява върховенство на Конституцията – това е основната линия, която определя статуса му. Той е особен Държавен орган, заема свое самостоятелно място в системата на Държавните органи. Това място се определя от ролята, която КС играе в привеждането на законодателството в съответствие с Конституцията. КС е равнопоставен спрямо върховните органи на 3те власти, той е призван да внесе необходимите корекции и да балансира при упражняване на държавната власт.
Състав на КС - състои се от 12 съдии: 1/3 се избират от НС; 1/3 назначава президента и останалата 1/3 се избира от колегия, състояща се от общите събрания на ВКС и ВАС. За съдии в КС се избират юристи със високи професионални и нравствени качества и най-малко 15 г. трудов стаж. Те трябва да бъдат български граждани и да нямат друго гражданство.
Конституиране на КС: на първото заседание конституционните съдии полагат клетва, след което встъпват в длъжност. Клетвата – пред президента, председателя на НС и председателите на ВКС и ВАС. Първото заседание се открива и ръководи от най-възрастния съдия. Конституционните съдии сами избират с абсолютно мнозинство председател на КС. Председателят се избира за 3 г. Мандатът на конституционните съдии е 9 г. и те не могат да бъдат преизбирани. Самият КС няма мандат, т.к. е парламентарно действащ орган. Той е единствения действащ орган, който не прекъсва никога своя мандат. Това го прави независим и несменяем. Въведен е принципа на ротация на КС. През всеки 3 г. неговият състав се подновява с 1/3, т.е. никога не се подновява едновременно целия състав. Също както и при народните представители и магистратите, членовете на КС имат имунитет и е забранено съвместяването с упражняването на определен кръг дейности.
Организация на КС - КС приема свои правилник за организация на своята дейност. КС има самост. бюджет. Това го прави фин. независим от изпълн. власт. Според правилника се изграждат 3 адм. звена – съд. дейност и правна инф-ция; межд. сътрудничество; финанси и счетоводство.

Правомощията на КС са установени само на конст. равнище. Те могат да се обособят в няк. групи.
1. Контрол за конституц. на законите и др. актове. Според чл.149, ал.1,т.2 К съдт се произнася по искане за установяване на противоконст. на законите и др. актове на НС, както и на актовете на през-та. Контр. за конст. на з-те и др. актове по пр-п е последващ. Осъществява се по отношение на вече приети и обнародвани актове. Сезирането на съда да се произнесе за противоконст. на з-на не спира неговото действие.
А) К предвижда по изкл. упражняване на предварителен контрол в определени случаи – при з-ни за ратифициране на м/унар. дог-ри; връщането от президента на приетия, но все още необнародван и не влязъл в сила з-н, за ново обсъцдане от НС.
Б) КС се произнася по конст-стта на всички актове на НС
В) КС постановява, че на контрол за конст-ст подлежат з-ни, приети само след влизането на К в сила.
Г) Ратифицираните и влезли в сила м/унар. д-ри стават част от вътрешното право и имат силата на з-н. От това следва, че и те подлежат на контрол за конст-ст.
Д) КС се произнася и по актовете на ВНС, които то приема като обикновен парламент.
КС не може да се произнася по конст-стта на з-те за изменение и допълн. на К. Те нямат самостоятелно битие, а се инкорпорират в К, т.е. стават част от нея. КС може само да ги тълкува.
В резултат на контрола за конст-ст на актовете съдът приема решения. Те имат конститутивен ефект. Диспозитива на реш. е задължителен за правните субекти, до които е адресиран и освен това те трябва да се съобразяват и със становището на КС, изложено в мотивите на решението.
Реш., с което акта се обявява за неконст., се обнародва в ДВ в 15-дн. срок от приемането му и влиза в сила 3 дни след това.
Решенията на съда са задължителни за вс. Д органи, ЮЛ и гражд., вкл. и за самия него. Реш. са окончателни и не подлежат на обжалване по адм. и съдебен ред. Те имат сила на пресъдено нещо. Решеният от съда иск не може да бъде подновен.
2. Правомощие на КС да дава зад. тълкуване на К (чл.149, ал.1, т.1). С определение ном.5 1993 г. КС постановява, че съдът е “тълкувател и то върховен, но само на К”, без да тълк. З-ни.
3. Правом. по решаване на спорове за законност на изборите за през. и вицепр и за нар. Представители.
4. КС се произнася по обвинение за Д измяна и нарушаване на К с/у през. и вицепр., повдигнато от НС
5. КС е арбитър по спорове за комп. м/у НС, през. и МС и м/у органите на местно самоуправление и органите на централната власт ( определение ном.4, 1999г. от КС)
6. КС се произнася по спорове за конст-ст на пол. Партии и сдружения.
7. КС предсрочно прекратява мандата на презид., вицепр., нар. предс-ли и конст. съдии в случаите и при условията, предвидени в К.
8. КС снема имунитета на конст. съдии при извършено тежко умишлено престъпление.
КОЙ МОЖЕ ДА СЕЗИРА КС: 1/5 от нар. предст-ли (48 бр.), писмено мотивирани; МС като пол. орган; президента; общите събрания на ВКС и ВАС.
АКТОВЕ НА КС – приема решения, определения и разпореждания.
РЕШЕНИЯ-осн. актове. Чрез тях КС се произнася по същество по спорове и искове от неговата компетентност. Диспозитивът и мотивите на реш. се обнародват в ДВ.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ – съдът се произнася по допустимостта на исковете и споровете или по др. процедурни въпроси
РАЗПОРЕЖДАНИЯ – с тях председателят оформя своите ръководни и админ. решения; разпределя работата м/у съдиите; обнародва актовете; разпор. се с бюджета; админ. ръководи съда и др.
Решенията са окончателни и задължителни за вс. Д органи, ЮЛ и граждани, за които се отнасят и са обвързващи за самия КС. Те влизат в сила 3 дни след обнародването им. При установ. на противоконст. на з-н, той престава да се прилага след влизането на реш. в сила. Реш-та, които имат индив. х-тер ( спорове за законността на избора на през. или вицепр. или н.пр-тел, за установяване на неизбираемост или несъвместимост на дл. лица и др.) влизат в сила по реда на норм. актове – от деня на постановяването им от съда.