17. Президент. Избор и отговорност.

1. Президент - обща характеристика. 
Конституцията от 1991 г. въвежда института на пряко избирания от народа президент. Чл. 92 ал. 1 постановява: “Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява РБ в международните отношения”. Президентът е висш държавен орган и символ на държавността. В РКС ном. 25 1995г. е отбелязано, че като държавен глава президентът олицетворява единството на нацията, но не е деполитизиран орган и “може да издава актове със съществени политически последици, да прави изявления и обръщения с важно политическо значение”. Президентът има своите политически и идеологически убеждения. Няма юридическа забрана да членува в политическа партия, но не може да участва в ръководството й. Той е президент не само на тези, които са гласували за него, а на целия народ и е негов обединител. Недопустимо е президентът да проявява пристрастие или негативизъм към някои политически сили.
Президентът на РБ заема особено място в системата на парламентарно управление. Той притежава значителни Конституционни правомощия и политически средства, за да оказва въздействие върху осъществяването на публичната власт.
Президентът е интегриращ и стабилизиращ фактор в обществото и Държавата. Негово основно предназначение е осъществяване и създаване на условия за гарантиране на глобалните национални интереси - териториалната цялост на Държавата, националн. сигурност и просперитета на страната.

2. Функции на президента:
а) представителни функции в международните отношения: Президентът приема акредитивните и отзовителните писма на чуждите дипломатически представители в РБ. Той назначава дипломатическите представители на Бългрия в чужбина по предложение на МС; преговаря с чужди държавни делегации и посещава други държави в качеството си на Държавен глава.
б) арбитражни функции - за осигуряване на нормални взаимоотношения м/у Д органи при осъществяването на властта. Българският президент осъществява политически арбитраж чрез контакти и диалог и други средства за пол. въздействие.
в) функции по отбраната и сигурността на страната. Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили и председател на Консултативния съвет за национална сигурност. /Президентът се подпомага от вицепрезидент, който обаче не го замества в случай на отсъствие. При предсрочно прекратяване пълномощията на президента, вицето стъпва в длъжност. Това е ненужна институция, чужда на парламентарното управление (даже в държави с полупрезид. форма няма такава институция)/

3. Избор на президент и вицепрезидент – уреден е в К и в ЗИПИВПР.
а) избира се пряко от народа - това е особеност, защото в парламентарните републики президентите се избират от парламента.
б) изисквния към кандидата: да е навършил 40 г.; да е български гражданин по рождение; да е живял последните 5 г. в страната; да отговаря на изискванията за н. представител: да няма друго гражданство, да не е поставян под запрещение и да не изтърпява наказание ЛС.

4. Отговорност на президента - Конституцията (чл. 103) прогласява неотговорността на президента за действия, извършени при изпълнение на функциите му и за издадените от него актове. Той не могже да бъде задържан и срещу него не може да бъде възбудено наказ. преследване, той се ползва с имунитет. Изключение - при държавна измяна и нарушение на К.
Нашата Конституция предвижда сложна процедура за търсене на отговорност на президента и вицепрезидента при наличието на съответните основания. Тази процедура е гаранция с/у евентуално неоснователно поставяне в ход на действия за търсене на отговорност на президента. Тази сложна процедура създава стабилност на президентската институция.
Предвидената отговорност на президента и вицепрезидента в Конституцията е политическа и наложената санкция е политическа по съдържание.