10. Механизъм за правна защита на основните права на човека и гражданина.

Основните права и свободи на гражданите са юридически гарантирани. Самият факт, че са конституционно прогласени, е гаранция за тяхната неотменимост и ненакърнимост. Конституционно декларираните права на гражданите имат смисъл, само ако са налице обективни предпоставки и гаранции за тяхното осъществяване. Необходими са благоприятни икономически и политически условия и юридически механизми, гарантиращи осъществяването на основните права и свободи на гражданите. Материалните условия на живот са предпоставка, в съответствие с която се предоставят, а след това се реализират правата. Характерът на политическата система на обществото обуславя каталога и съдържанието на политическите и личните права и свободи.
Икономическата и политическата система са определящ фактор за правата на гражданите. Те са обективна предпоставка, която детерминира реалното положение на гражданина.
Гаранции за правата и свободите се съдържат в закона и в реалните обществени условия за спазване на закона. Гаранциите са юридическите механизми, институциите и способите, които осигуряват осъществяването им. Гаранция е и създаване на ефективно действащи юридически процедури за защита и възстановяване на нарушени права и санкциониране на нарушителите. НК определя съставите, които представляват престъпления срещу правата на гражданите и предвижда съответни наказателноправни санкции за извършителите на такива престъпления.
Нарушенията на правата, които не са квалифицирани като престъпления, а са административни нарушения, се наказват по реда, определен в ЗАНН.
Процесуалноправната защита на правата на гражданите се осъществява чрез съдебни или административноправни процедури. Съдебните са регламентирани в НПК и ГПК, а административната защита - в АПК и ЗАНН.
Гарант за правата на гражданите е Държавата. Тя е длъжна да създаде условия за осъществяването им. Особено важна е ролята на правозащитните органи. К.(чл.117, ал.1) постановява: “СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗАЩИТАВА ПРАВАТА И ЗАКОННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ГРАЖДАНИТЕ, ЮЛ И Д-ВАТА”. Освен от българските правозащитни органи, гражданинът може да потърси защита на свои засегнати права и от международни правозащитни институции. България признава юрисдикцията на Европейската комисия по правата на човека и Европейския съд по правата на човека.
В Конституцията се съдържа разпоредба, въз основа на която гражданите могат да потърсят съдебна отговорност от дъжавата за понесени вреди в резултат на нарушени техни лични права и законни интереси – чл. 7. Макар и остарял, законът за отговорността на държавата за вреди, все още действа. Показател за степента на развитие и утвърждаване на правовата държава е доколко са създадени ефективно действащи защитни юридически механизми, гарантиращи правата на гражданите. Изискването да се изпълняват конституционните задължения от всеки също е гаранция за правата и свободите на други граждани. Ако гаранциите са неефективни, това затвърдява чувството за несигурност срещу посегателства и за безнаказаност на извършителите.
Субекти на особена закрила: старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от собственото си имущество, както и лицата с физически и психически увреждания. Държавата има задача да полага специални грижи за тях, за да им осигури човешки условия на живот, чрез създаване на специализирани социални задевения.
Децата, останали без грижа на близките си, се намират под особена закрила на държавата и обществото. Създадените от държавата заведения за отглеждане на тези деца обаче не получават достатъчно средства, за да могат да осигурят нормални условия за живота, развитието и възпитанието на тези деца.
С обобена закрила се ползва жената-майка, на която се сигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ (само в публични здравни заведения), облекчаване на труда и други благоприятни условия.